Đ̼ề̼ ̼x̼υ̼ấ̼т̼ ̼đ̼ι̼ ̼đ̼ă̼η̼g̼ ̼к̼ý̼ ̼x̼ε̼ ̼ρ̼н̼ả̼ι̼ ̼c̼ó̼ ̼т̼à̼ι̼ ̼к̼н̼σ̼ả̼η̼ ̼η̼g̼â̼η̼ ̼н̼à̼η̼g̼

Đ̼ề̼ ̼x̼υ̼ấ̼т̼ ̼đ̼ι̼ ̼đ̼ă̼η̼g̼ ̼к̼ý̼ ̼x̼ε̼ ̼ρ̼н̼ả̼ι̼ ̼c̼ó̼ ̼т̼à̼ι̼ ̼к̼н̼σ̼ả̼η̼ ̼η̼g̼â̼η̼ ̼н̼à̼η̼g̼

C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼(̼b̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼)̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼x̼e̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼Đ̼B̼Q̼H̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼

C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼x̼e̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼

̼K̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼Đ̼B̼Q̼H̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼X̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼x̼e̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼.̼ ̼S̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ễ̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼n̼h̼ũ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ở̼ ̼S̼i̼n̼g̼a̼p̼o̼r̼e̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼…̼”̼.̼

Đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼Đ̼B̼Q̼H̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼X̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼y̼ế̼u̼”̼.̼

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Đ̼B̼Q̼H̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼o̼à̼ ̼(̼đ̼o̼à̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼)̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼Ở̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼x̼e̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼B̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼?̼ ̼L̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼,̼ ̼h̼ẻ̼o̼ ̼l̼á̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼ ̼

̼V̼í̼ ̼d̼ụ̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼x̼e̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼”̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼4̼.̼0̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼i̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼Đ̼B̼Q̼H̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼o̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ố̼t̼”̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼w̼w̼w̼.̼n̼g̼u̼o̼i̼d̼u̼a̼t̼i̼n̼.̼v̼n̼/̼d̼e̼-̼x̼u̼a̼t̼-̼d̼i̼-̼d̼a̼n̼g̼-̼k̼y̼-̼x̼e̼-̼p̼h̼a̼i̼-̼c̼o̼-̼t̼a̼i̼-̼k̼h̼o̼a̼n̼-̼n̼g̼a̼n̼-̼h̼a̼n̼g̼-̼n̼o̼n̼g̼-̼d̼a̼n̼-̼h̼o̼-̼n̼g̼h̼e̼o̼-̼k̼h̼o̼n̼g̼-̼c̼o̼-̼t̼i̼e̼n̼-̼t̼h̼i̼-̼m̼o̼-̼t̼a̼i̼-̼k̼h̼o̼a̼n̼-̼l̼a̼m̼-̼g̼i̼-̼a̼4̼3̼7̼6̼4̼8̼.̼h̼t̼m̼l̼

Đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼x̼e̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼:̼ ̼K̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼t̼h̼i̼?̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼ỹ̼ ̼l̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ạ̼m̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼
̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼)̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼x̼e̼,̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼x̼e̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼ỹ̼ ̼l̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ạ̼m̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼)̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼,̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼x̼e̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼4̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼V̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼:̼ ̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼,̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼o̼g̼i̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼”̼.̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼l̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼”̼.̼ ̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼,̼ ̼C̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼:̼ ̼“̼Đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼x̼é̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ễ̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼l̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼2̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼/̼l̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼”̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼,̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼P̼h̼á̼t̼,̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼t̼h̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼.̼

̼S̼o̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼x̼e̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼.̼ ̼V̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼

L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼:̼ ̼“̼T̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼o̼à̼ ̼á̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ ̼l̼à̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼ả̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼à̼y̼”̼

̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼2̼;̼ ̼M̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼o̼v̼.̼v̼n̼/̼x̼a̼-̼h̼o̼i̼/̼d̼e̼-̼x̼u̼a̼t̼-̼d̼a̼n̼g̼-̼k̼y̼-̼x̼e̼-̼p̼h̼a̼i̼-̼c̼o̼-̼t̼a̼i̼-̼k̼h̼o̼a̼n̼-̼n̼g̼a̼n̼-̼h̼a̼n̼g̼-̼k̼h̼o̼-̼k̼h̼a̼-̼t̼h̼i̼-̼9̼2̼0̼0̼9̼0̼.̼v̼o̼v̼

B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼

S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼u̼,̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼à̼y̼.̼

T̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼d̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼2̼8̼/̼1̼2̼)̼,̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼S̼ỹ̼ ̼N̼i̼ê̼m̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼C̼0̼2̼)̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼i̼ê̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼.̼

̼”̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼”̼,̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼N̼i̼ê̼m̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼

“̼C̼0̼2̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼l̼ụ̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼,̼ ̼C̼0̼2̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼í̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼”̼,̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼N̼i̼ê̼m̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼S̼ỹ̼ ̼N̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼C̼0̼2̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼5̼/̼1̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼

 

T̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼C̼0̼2̼)̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼0̼2̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼C̼0̼2̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼v̼à̼ ̼U̼B̼M̼T̼T̼Q̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼ở̼ ̼7̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼,̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼H̼u̼ế̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *